Close

Правила прийому

Правила прийому

Правила прийому до Соледарського професійного ліцею на 2017 рік

 1.  Загальна частина.

1.1. Ці правила розроблено на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14 травня 2013 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року № 823/23355 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №344 від 09.04.2014р).

1.2. До Соледарського професійного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи  без  громадянства здобувають професійно-технічну освіту у Соледарському професійному ліцеї   відповідно  до  чинного законодавства.

Особа,  яку  визнано  біженцем  або  особою, яка потребує додаткового  захисту,  має  рівне  з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Соледарського професійного ліцею  здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

1.5.  Навчання учнів здійснюється за денною формою навчання

1.6. Конкретний обсяг прийому на навчання за державним замовленням встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно – технічної освіти.

1.7.  Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовленням встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійно – технічної освіти.

 1. Приймальна комісія.
  2.1. Прийом до Соледарського професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає    та    затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, розміщуються на саєті ліцею (www liceium-soledar.xo.ua).

2.5. Ліцей має гуртожиток на 150 місць.

2.6. Прийом на навчання Соледарського професійного ліцею здійснюється з 01.06.2017 року по 25.08.2017 року.

2.7. У випадку незгоди з результатами конкурсного відбору, вступник та його батьки мають право на оскарження результатів у такому порядку:

 • на ім’я голови приймальної комісії подається заява вступника або його батьків (для неповнолітніх) упродовж трьох днів після оголошення результатів;
 • висновок надається позивачу в письмовій формі з складанням протоколу засідання приймальної комісії.

2.8. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00.

 1. Документи для вступу.
  3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Соледарського професійного ліцею, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою 086/0, копію щеплень;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • свідоцтво про народження (оригінал);
 • довідку з місця проживання та про склад сім’ї ;

Вступники пред’являють особисто  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу.

3.2.   Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ трьохсторонній договір.

 1. Умови прийому.

4.1. Прийом до Соледарського професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту. У випадку, якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за вищим балом з профільного предмету, виставленого у додатку документа про освіту.

Профільні предмети професій:

 • «Електрослюсар(слюсар) черговий та з ремонту устаткування; електрозварник ручного зварювання»  — математика, фізика.
 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; електрозварник ручного зварювання» — математика , фізика.
 • «Кухар; кондитер» — математика, хімія.
 • «Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів; оператор комп’ютерного набору» — математика, хімія.

4.2.   Конкурсний відбір  проводиться 28.08.2017 року.

4.3.   Не пізніше ніж о 1400 годині 28.08.2017 року приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною чи рекомендованою професією.

 1. Зарахування. 

5.1.   Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії із соціального захисту” надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 ”Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 – за умови одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
 • учасники анти терористичної операції, які відносяться до осіб, які належать до учасників бойових дій; — діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими  професіями, відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”. діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання;

Право на пільгове зарахування надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною вище.

5.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної     комісії.

5.4. Зарахування до Соледарського професійного ліцею  здійснюється наказом директора.

5.5. Після конкурсного відбору, зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється в межах регіонального замовлення, та понад його, відповідно до ліцензованого обсягу ліцею.

 1. Прикінцеві положення. 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Соледарського професійного ліцею  . На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Соледарського професійного ліцею  , а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням  правил прийому до Соледарського професійного ліцею  здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.